http://www.ruby-doc.org/RubyEyeForThePythonGuy.html


James