does any editor do effective eruby highlighting?

-- 
tom sawyer, aka transami
transami / transami.net