Correction:

分類する (bunrei suru)
              ^
分類する (bunrui suru)

Jon


-- 
Jon Babcock <jon / kanji.com>