In <200110021024.f92AOWb14768 / sharui.nakada.kanuma.tochigi.jp>
On Tue, 2 Oct 2001 19:25:48 +0900
nobu.nakada / nifty.ne.jp wrote:
>   p "うどん".sub(/さ/, '')	# 寒

p "うどん".delete('さ')	# 間違い


-- 
|ZnZ(ゼット エヌ ゼット)
|西山和広(Kazuhiro NISHIYAMA)