This is a multi-part message in MIME format.

--Multipart_Sun__15_Apr_2001_22:04:50_+0900_081cc428
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit

むとうです。

Ruby/GTKでGdkImage体の情報が得たかったのでメドを追加してみました。
gnome-ruby-snapshot-20010303へのパッチを送ります。

Gdk::Image#width
Gdk::Image#height
Gdk::Image#depth
Gdk::Image#bpp
Gdk::Image#bpl

問題ないようでしたら取り込んでいただけないでしょうか>五鬚気

で、ふと思ったのですが、get_*/set_*にしなくて良かったでしょうか?

他のクラスとか見てみるとget_widthみたいなメドは無かったので上記のように
してみたのですが、get_をつけるメドとでないメドがバラバラにあるの
でちょっと戸惑いました。
なにか指針はあるのでしょうか?


では。

----
○● むとう まさお(MUTOH Masao)    
●○ E-Mail:mutoh / highway.ne.jp


--Multipart_Sun__15_Apr_2001_22:04:50_+0900_081cc428
Content-Type: application/octet-stream;
 namebgdk.patch"
Content-Disposition: attachment;
 filenamebgdk.patch"
Content-Transfer-Encoding: base64

LS0tIHNyYy9yYmdkay5jLm9yZwlTdW4gQXByIDE1IDE4OjI0OjIyIDIwMDEKKysrIHNyYy9yYmdk
ay5jCVN1biBBcHIgMTUgMTg6NDE6MDQgMjAwMQpAQCAtNjg4LDYgKzY4OCw1MiBAQAogICAgIHJl
dHVybiBRbmlsOwogfQogCitzdGF0aWMgVkFMVUUKK2dka2ltYWdlX3dpZHRoKHNlbGYpCisJVkFM
VUUgc2VsZjsKK3sKKwlHZGtJbWFnZSAqaW1hZ2U7CisJaW1hZ2UgPSBnZXRfZ2RraW1hZ2Uoc2Vs
Zik7CisJcmV0dXJuIElOVDJOVU0oaW1hZ2UtPndpZHRoKTsKK30KKworc3RhdGljIFZBTFVFCitn
ZGtpbWFnZV9oZWlnaHQoc2VsZikKKwlWQUxVRSBzZWxmOworeworCUdka0ltYWdlICppbWFnZTsK
KwlpbWFnZSA9IGdldF9nZGtpbWFnZShzZWxmKTsKKwlyZXR1cm4gSU5UMk5VTShpbWFnZS0+aGVp
Z2h0KTsKK30KKworc3RhdGljIFZBTFVFCitnZGtpbWFnZV9kZXB0aChzZWxmKQorCVZBTFVFIHNl
bGY7Cit7CisJR2RrSW1hZ2UgKmltYWdlOworCWltYWdlID0gZ2V0X2dka2ltYWdlKHNlbGYpOwor
CXJldHVybiBJTlQyTlVNKGltYWdlLT5kZXB0aCk7Cit9CisKK3N0YXRpYyBWQUxVRQorZ2RraW1h
Z2VfYnBwKHNlbGYpCisJVkFMVUUgc2VsZjsKK3sKKwlHZGtJbWFnZSAqaW1hZ2U7CisJaW1hZ2Ug
PSBnZXRfZ2RraW1hZ2Uoc2VsZik7CisJcmV0dXJuIElOVDJOVU0oaW1hZ2UtPmJwcCk7Cit9CisK
K3N0YXRpYyBWQUxVRQorZ2RraW1hZ2VfYnBsKHNlbGYpCisJVkFMVUUgc2VsZjsKK3sKKwlHZGtJ
bWFnZSAqaW1hZ2U7CisJaW1hZ2UgPSBnZXRfZ2RraW1hZ2Uoc2VsZik7CisJcmV0dXJuIElOVDJO
VU0oaW1hZ2UtPmJwbCk7Cit9CisKKwogLyoKICAqIEdkazo6R0MKICAqLwpAQCAtOTU3LDYgKzEw
MDMsMTEgQEAKICAgICByYl9kZWZpbmVfbWV0aG9kKGdka0ltYWdlLCAicHV0X3BpeGVsIiwgZ2Rr
aW1hZ2VfcHV0X3BpeGVsLCAzKTsKICAgICByYl9kZWZpbmVfbWV0aG9kKGdka0ltYWdlLCAiZ2V0
X3BpeGVsIiwgZ2RraW1hZ2VfZ2V0X3BpeGVsLCAyKTsKICAgICByYl9kZWZpbmVfbWV0aG9kKGdk
a0ltYWdlLCAiZGVzdHJveSIsIGdka2ltYWdlX2Rlc3Ryb3ksIDApOworICAgIHJiX2RlZmluZV9t
ZXRob2QoZ2RrSW1hZ2UsICJ3aWR0aCIsIGdka2ltYWdlX3dpZHRoLCAwKTsKKyAgICByYl9kZWZp
bmVfbWV0aG9kKGdka0ltYWdlLCAiaGVpZ2h0IiwgZ2RraW1hZ2VfaGVpZ2h0LCAwKTsKKyAgICBy
Yl9kZWZpbmVfbWV0aG9kKGdka0ltYWdlLCAiZGVwdGgiLCBnZGtpbWFnZV9kZXB0aCwgMCk7Cisg
ICAgcmJfZGVmaW5lX21ldGhvZChnZGtJbWFnZSwgImJwcCIsIGdka2ltYWdlX2JwcCwgMCk7Cisg
ICAgcmJfZGVmaW5lX21ldGhvZChnZGtJbWFnZSwgImJwbCIsIGdka2ltYWdlX2JwbCwgMCk7CiAK
ICAgICAvKiBHZGs6OlJnYiAqLwogICAgIEluaXRfZ3RrX2dka19yZ2IoKTsK

--Multipart_Sun__15_Apr_2001_22:04:50_+0900_081cc428--