Issue #8696 has been updated by knu (Akinori MUSHA).

Assignee changed from matz (Yukihiro Matsumoto) to knu (Akinori MUSHA)

?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????追???????????????????
----------------------------------------
Feature #8696: Process.setproctitle
https://bugs.ruby-lang.org/issues/8696#change-41484

Author: znz (Kazuhiro NISHIYAMA)
Status: Assigned
Priority: High
Assignee: knu (Akinori MUSHA)
Category: core
Target version: current: 2.1.0


$0= ????????????$?????使?????????????????????????
Process.setproctitle ???追????????????????????????????


-- 
http://bugs.ruby-lang.org/