Issue #1720 has been updated by matz (Yukihiro Matsumoto).

Status changed from Assigned to Closed

Ruby??????????????NaN???NaN??????????義?????????????????????
????系???????????????????????????????????????????????????????????????????

----------------------------------------
Bug #1720: [NaN] == [NaN] ??? true ?????
https://bugs.ruby-lang.org/issues/1720#change-28021

Author: tadf (tadayoshi funaba)
Status: Closed
Priority: Low
Assignee: matz (Yukihiro Matsumoto)
Category: 
Target version: 2.0.0
ruby -v: ruby 1.9.2dev (2009-07-03 trunk 23945) [i686-linux]


=begin
 NaN = 0.0/0
 [NaN] == [NaN] ??? true ???????????????
 
 NaN == NaN #=> false
 [1] == [1.0] #=> true
 
 ????????????????????????????????????????????????????????
=end-- 
http://bugs.ruby-lang.org/